گالری تصاویر > گالری عکس

گالري : سفر استاندار محترم به شهرستان قوچان

تعداد تصاوير: ۴

گالري : جلسه آموزشی شورا شهرستان چناران

تعداد تصاوير: ۳

گالري : جلسه آموزشی شورا شهرستان قوچان

تعداد تصاوير: ۵

گالري : دوره آموزش شورا شهرستان گناباد

تعداد تصاوير: ۴

گالري : کمیته اجرایی آموزش

تعداد تصاوير: ۵

گالري : اولین جلسه کارگروه ماده 8

تعداد تصاوير: ۵

گالري : بازدید مدیر کل دفتر شهری از شهرستان تربت حیدریه

تعداد تصاوير: ۲

گالري : بازدید مدیر کل دفتر شهری از سازمان آتش نشانی

تعداد تصاوير: ۱۰

گالري : جلسه شورای اداری چناران

تعداد تصاوير: ۶

گالري : گردهمایی شهرداران استان خراسان رضوی

تعداد تصاوير: ۶

گالري : کارگروه بیمه,بازسازی وبازتوانی,

تعداد تصاوير: ۶

گالري : جلسات همکاران دفتر امورشهری

تعداد تصاوير: ۴

گالري : نشست شهرداران شرق استان

تعداد تصاوير: ۷

گالري : همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری در طرقبه

تعداد تصاوير: ۱

گالري : همایش شوراهای خراسان رضوی

تعداد تصاوير: ۱

گالري : آلبوم تصاویر گارگاه آبیاری
دوره آموزشی آبیاری فضای سبز در مشهد
تعداد تصاوير: ۱