ردیف عنوان موضوع نام دفتر فایل پیوست
۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و گروه مالی و بودجه دریافت فایل
۲ فرم اطلاعات شناسه ملی گروه مالی دریافت فایل
۳ برنامه سرمایه گذاری و شیوه نامه گروه مالی دریافت فایل
۴ جدول اطلاعات مربوط به شهرهای واجد شرایط برای اجرای مقررات ماده قانون نوسازی و عمران شهری گروه حقوقی دریافت فایل
۵ فرایند پرداخت وام شهرداری ها وام دفتر شهری - گروه مالی و بودجه دریافت فایل
۶ فرآیند انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها اوراق مشارکت دفتر شهری - گروه مالی بودجه دریافت فایل
۷ شیوه نامه نحوه واگذاری ، تهیه ، بررسی و تایید برنامه عملیات برنامه راهبردی دفتر شهری دریافت فایل
۸ قرارداد اجرای دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عمل طرح پایش پیمایش دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۹ دستور العمل شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی مدیریت شهری و روستایی دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۱۰ دستورالعمل مدیرت نگهداری و توسعه فضای سبز شهری دستورالعمل دفتر امور شهری وشوراها دریافت فایل
۱۱ دستورالعمل ماشین آلات_ قیر و تجهیزات بند ح تبصره 9 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری دریافت فایل
۱۲ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه سوخت سوخت دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۳ شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها سرمایه گذاری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ایثارگران دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۵ شیوه نامه اجرایی مکان یابی , احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۶ شیوه نامه نحوه واگذاری تهیه ، بررسی و تایید برنامه عملیات نوسازی ، عمران و اصلاحات شهری برنامه راهبردی شهرداری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۷ بخشنامه ابلاغ امتیازات عوامل خاص طرح مسیر ارتقای شغلی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۸ دستورالعمل نحوه توزیع سهمیه سوخت حمایتی سوخت حمایتی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۹ روان سازی تامین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با سوخت نفت گاز تصویب نامه هیات وزیران دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۰ راهنمای تعیین قلمرو و تهیه نقشه مناطق و محلات شهرها تعیین محدوده دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۱ دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب نمایندگان وزارت کشور در کمیس نماینده در کمیسیون مواد 100 و 77 دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۲ فرم نمونه شورای اداری فرم شورای اداری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۳ کاربرگ اقدامات انجام شده و پیش بینی شده محرم 94 محرم 94 دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۴ برنامه راهبردی شهرداری ها دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۵ الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها بجز مراکز استان ها اساسنامه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۶ اغاز ثبت نام طرح توسعه حمل و نقل همگانی درون شهری ابلاغیه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۷ دستورالعمل توزیع ماشین آلات برای شهرهای زیر 50 هزار نفر توزیع ماشین آلات دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۸ بخشنامه بودجه سال 94 شهرداری های استان بودجه دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۲۹ نظام جامع مالی شهرداری ها 1393 امور مالی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۳۰ معرفی نامه اعضای کمیسیون هاده مادتین 100 و 77 کمیسون ماده 100 و 77 دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱ ۲