علیرضا خادم پیر
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

گروه مالی و بودجه

شرح وظایف گروه بودجه و مالی

1. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(12 در هزار حقوق گمرکی)

2. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(سوخت)

3. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور. ( سایر)

4. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.شورای برنامه ریزی

5. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع اعتبارات مربوط به امور فرهنگی

6. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع ماده 10 (خشکسالی) بودجه کل کشور

7. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع ماده 180 برنامه پنج ساله پنجم

8. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات و وجوه حاصل از اجرای ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی

9. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل ماده 123 قانون برنامه به حساب شهرداریها از طریق سازمان امور مالیاتی و اداره ارزش افزوده

10. پیگیری تخصیص و واریز تخصیص ها به حساب شهرداریها از طریق ذیحسابی و انجام مکاتبات فی مابین.

11. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات موضوع ماده 12 (ستاد بحران ) بودجه کل کشور

12. تهیه و تنظیم جداول توزیع اعتبار بر اساس شاخصهای قانونی با لحاظ سیاستها و راه بردهای مدیران استان و پیگیری فرایند توزیع تا مرحله واریز به حساب شهرداریها.

13. بررسی و اظهار نظر در خصوص بودجه شهرداریها

14. بررسی و اظهار نظر در خصوص متمم و اصلاح بودجه شهرداریها

15. بررسی و اظهار نظر در خصوص تفریغ بودجه شهرداریها

16. اطلاع رسانی لازم در خصوص میزان و موضوع اعتبار واریزی از طریق مکاتبه و سایر وسایل ارتباطی به شهرداریها.

17. کنترل بودجه مصوب شهرداریها در سامانه بودجه واقع در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور

18. جمع آوری اطلاعات مالی شهرداریها از طریق شبکه و سرور گروه و تهیه گزارشات مدیریتی

19. تهیه و تنظیم گزارشها مورد نیاز مدیریتی

20. ثبت عملیات ریز واریزی به شهرداریها و تهیه گزارش مربوطه برای ارسال سازمان شهرداریها و شهرداریها کشور

21. تنظیم چارچوب برنامه جامع اعتبارات عمرانی برای بازه زمانی حداقل دو سال و اعلام مراتب جهت رعایت شهرداریها و شوراهای اسلامی و دست اندرکاران محلی و شهرستانی و اطلاع رسانی به آنها و اخذ اطلاعات مورد نیاز.

22. بررسی و ممیزی اسناد و مدارک مثبته در مورد هزینها های اعتبارات تخصیصی از محل اعتبارات ردیف بودجه عمومی کشور و اعلام موارد مورد نیاز به واخواهی در موارد وجود ایراد و نقص.

23. تنظیم مجوز لازم برای معاملات موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها .

24. بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری

25. پیگیری وصول عوارض موضوع کمسیون های مواد 100 و 77 شهرداری از سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی

26. تدوین فرمهای استاندارد مورد نیاز شهرداریها و برنامه‌ریزی سازوکار اجرایی آن.

27. پاسخگویی کارشناسی به مکاتبات و تماسهای تلفنی و مراجعه حضوری در خصوص مسائل بودجه و مالی و اعتبار برای کلیه مخاطبین و مراجعین تا سطح کارشناسان و مسوولین دوایر و ... شهرداریها.

28. تنظیم قراردادهای آموزشی و پژوهشی وفق آیین نامه ها و قوانین و مقررات جاری و ساری کشور و مراتب را جهت تایید و تنفیذ مقامات مسوول ارایه و کنترل و نظارت مالی بر قراردادهای تنظیمی و تنظیم گزارشات مربوطه بصورت مکتوب.

29. برگزاری دوره آموزشی ویژه مسوولین مالی و مطلع نمودن آنان از آخرین دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات آنان.

30. تدوین بسته های آموزشی ویژه مالی و بودجه و اعتبار در هر سال حداقل یک سری و ارسال آن جهت استفاده دست اندرکاران مربوطه.

31. شناسایی نیازهای آموزشی مالی و معاملاتی مدیران و مسوولین شهرداری و مراتب را از طریق کارشناسی آموزشی جهت ارایه آموزش.

32. پیگیری در خصوص انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی ، در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش و سایر موضوعات جمعی شهرداریها

33. پرداخت و واریز وجه به حساب سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی جهت انجام امور عمومی و آموزش توسط شهرداریها

34. ساماندهی و مدیریت منابع انسانی حوزه مالی و بودجه و اعتبار شهرداریها جهت کسب حداکثر بهره وری از منابع انسانی و اصلاح و جابجایی در صورت تشخیص جریان سوء مالی از مجاری قانونی

35. تدوین ساز و کار لازم برای تعهد و تضمین مدیران و دست اندرکاران شهری که وجوه و اموال عمومی و شهرداری در اختیار آنان قرار میگیرد و تعبیه فرایند اجرایی آن.

36. تشکیل پرونده و گردآوری مدارک پرسنلی مدیران مالی شهرداریها و حسابداران

37. برنامه ریزی و تدوین ساز و کار مناسب جهت اجرای ماده 44 آیین نامه مالی شهرداریها موضوع رسیدگی و ممیزی و حسابرسی شهرداریها و برنامه ریزی برای حسابرسی داخلی شهرداریها.

38. تهیه و تنظیم گزارش در صورت اعلام مراتب تخلف و سوء جریان مالی شهردار ، کارکنان شهرداریها و اعضای شوراهای اسلامی با هماهنگی مدیر کل و پیگیری تا استیفای حقوق عمومی.

39. کنترل لازم بر کلیه حسابهای شهرداریها و جریانهای مالی مورد واقع در شهرداری و تنظیم و ابلاغ ساز و کارهای لازم برای انجام آن.

40. برنامه ریزی جهت برقراری انضباط مالی و کنترل درآمدهای عمومی سطح شهرداری و جلوگیری از اختفا و تهاتر مستقیم درآمدها و هزینه ها از طریق ایجاد سامانه خدمات شهرداری و اخذ کد رهگیری برای پروانه های ساختمانی و ممیزی و ...

41. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شهرداری ها و سازمانهای وابسته به شهرداریها.

42. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شوراهای اسلامی شهر.

43. شرکت در جلسات کارشناسی و ارایه نقطه نظرات کارشناسی در دفتر مدیریت

44. برگزاری جلسات و کارگروهای کارشناسی جهت افزایش و ارتقای سطح درآمد شهرداریها و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسی خارج از سیستم.

45. برنامه ریزی و پیگیری تدوین و تنظیم دستورالعمل ، راهنما و تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداریها و شوراهای اسلامی.

46. برنامه ریزی و پیگیری تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای افزایش بهره‌وری و استفاده مناسب از ابزار و ماشین آلات شهرداریها .

47. ارایه پیشنهادات و موانع قانونی و بخشنامه ای و اخذ نظریه حقوقی از مبادی مربوطه

48. ایجاد سامانه اطلاع رسانی و پست الکترونیکی اختصاصی گروه جهت تسهیل در امر ارسال و دریافت اطلاعات مالی.

49. تدوین سازو کار تامین و پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر تحمیلی، هزینه های ضروری ، هزینه های متمرکز ، هزینه های ستادی و ... بابت خدمات به شهرداریها و شوراها و قشر شهری و اخذ تایید مقامات مسوول.

50. برنامه ریزی و پیگیری یکپارچه سازی کدینگ مالی شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری

51. برنامه ریزی و پیگیری تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مالی و سایر تجهیزات

52. برنامه ریزی و پیگیری یکسان سازی حسابهای شهرداریها

53. برنامه ریزی و پیگیری تنظیم تفاهم نامه با بانک های عامل شهرداریها به نوعی که حدکثر خدمات را به جامعه شهری و شهرداریها ارایه نماید.

54. برنامه ریزی و پیگیری اخذ امتیازات و تسهیلات ناشی از رسوب وجوه شهرداریها از بانکهای عامل و توزیع آن برابر شاخصهای قانونی و سیاستها و راهبردهای ابلاغی.

55. برنامه ریزی جهت انجام خدمات جامع بیمه مسولیت مدنی و خسارت شهرداری و پیگیری اجرای تعهدات شرکت بیمه

56. نظارت بر انعقاد قراردادهای مالی شهرداریها با اشخاص حقیقی یا حقوقی و پیمانکاران

57. بررسی نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری به اشخاص حقوقی و حقیقی و انطباق آن با آئین­نامه معاملات شهرداری و سایر مقررات مربوط (بند 26 ماده 71 قانون شوراها)

58. بازرسی مستمر از شهرداریها به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی، استخدامی ، حقوقی و ... و ارائه راهکارها و خدمات مشاوره‌ای به شهرداریها و در صورت لزوم تذکر قانونی به آنها حسب مورد

59. محاسبه و تایید فوق العاده عمران و پاداش شهرداران با رعایت آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران

60. نیازسنجی و توزیع ماشین آلات بین شهرداریهای استان که از محل وجوه متمرکز قانون تجمع عوارض و سایر منابع خریداری می­گردد . با رعایت سیاستهای تدوین شده -بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه­های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

61. صدور دستورالعملهای لازم به شهرداریها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرحهای عمرانی از نظر مالی واعتباری

62. بررسی نیازهای مالی شهرداریها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها

63. اظهار نظر در مورد واگذاری و فروش اموال منقول ، غیرمنقول و اراضی شهرداری با رعایت قانون و ابلاغ دستورالعملهای مربوط

64. اولویت شهری شهرها بمنظور ایجاد تأسیسات حفاظتی (ساماندهی مسیلها) و تخصیص اعتبارات لازم از محل منابع مربوطه

65. بررسی گزارشات مالی ماهیانه و نظارت بر حسابرسی سالیانه شهرداریها و اعلام نتایج به مراجع ذیربط حسب مورد

66. بررسی بودجه ، اصلاح ، متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداریها ، موسسات وابسته و شوراهای اسلامی شهرها و انطباق آن با آئین نامه مالی شهرداری (بند 12 ماده 71 قانون شهرداریها)

67. بررسی تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مناقصه شهرداریها و سازمانهای وابسته و ترک تشریفات مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد و یا قبول آنها براساس مقررات مالی شهرداریها

 

   
    دستور العمل نحوه انتشار اوراق مشارکت
    فرم تحویل وتحول
    جدول امتیاز بندی سیستم جامع اداری مالی
    بخشنامه مهم شماره۳۸۱۵۱/۴۲/۳۸
    بخشنامه مهم شماره۴۱۰۹۷/۴۲/۳۸
    بودجه شورا
    چک لیست کنترل و رعایت تنظیم بودجه
    دستورالعمل کاری تبصره ۷ ماده ۱۷
    وضعیت اعتبارات سال ۹۱
    فرم مشخصات و وضعیت مسوولین مالی
    ابلاغ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری ها
    گزارش حسابرسی
    موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی
    اصل ۴۴
    نامه پرداخت الکترونیک قبوض
    فایل پرداخت قبوض
    شیوه نامه و فایل های مربوط به دریافت کد سه رقمی پرداخت الکترونیکی شهرداری ها
    بخشنامه بودجه شهرداری ها سال ۱۳۹۳


منبع : دفتر امور شهری
تعداد بازدیدها : ۷۷۰۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟

بازدید امروز ۱۵۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۶۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۲۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۴۷۵۸۶ نفر
تعداد کاربران مهمان ۴۲ نفر
آماربازدیدکنندگان