علیرضا خادم پیر
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۳۹۷/۰۱/۰۹

تعاریف، اهداف، زمینه های مربوط، سرمایه گذار و فراخوان

سرمایه گذاری - تعاریف، اهداف، زمینه های مربوط، سرمایه گذار و فراخوان

تعاریف، اهداف، زمینه های مربوط، سرمایه گذار و فراخوان

تعاریف و مفاهیم 
الف . سرمایه [1]
عبارت است از انواع منابع اعم از نقدی و غیرنقدی و منقول و غیر منقول به شرح ذیل که توسط سرمایه‌گذار یا مشارکت‌کننده و شهرداری تامین و اظهار می‌شود.
1. منابع نقدی بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانکی وسایر مؤسسات مالی اعتباری و تسهیلات و اعتبارات و منابع ابزارهای نوین مالی توسط طرفین  مشارکت‌کننده به جریان سرمایه‌گذاری تزریق یا تعهد می‌شود.
2. منابع غیرنقدی ، اموال منقول و غیرمنقول از جمله : ماشین آلات ، تجهیزات، زمین و ساختمان و ابنیه و ابزار و ادوات و قطعات یدکی ، مواد اولیه ، دانش فنی ، خدمات تخصصی ،ایده ها و مدیریت را شامل می‌شود.
3. سود سهام و سهام قابل انتقال شرکتها و موسسات.
4. سایر منابع.
ب. سرمایه‌گذار یا مشارکت کننده
عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی ، اعم از دولتی و غیردولتی ، ایرانی و خارجی که با اطلاع از توانایی و امکانات خود و شهرداری در چارچوب مقررات و توافقات و قراردادهای منعقده به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری اقدام می‌نماید.
تبصره . منظور از سرمایه‌گذار خارجی ، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که براساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران امکان حضور و ورود منابع مالی آنان مجاز شمرده شده و می‌توانند به جریان سرمایه‌گذاری تزریق نمایند.
ج: واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت .
جایگاه سازمانی در تشکیلات شهرداری که پس از تصویب آن جایگاه در درون شهرداری توسط مراجع قانونی حسب وظایف تعریف شده در چارچوب این شیوه نامه ، مسئولیت جذب  و هدایت سرمایه‌گذاران یا مشارکت کنندگان برای پیشبرد اهداف و سیاست‌ها و همچنین پیگیری و هدایت روند امور مذکور را عهده دار می‌باشد.
د: هیات عالی سرمایه‌گذاری
مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری و تصویب در امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ شهرداری که در این شیوه نامه به اختصار هیات عالی  گفته میشود.
: کمیسیون کارشناسی سرمایه‌گذاری
 کمیسیونی است که مسئولیت بررسی کارشناسی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری را به عهده دارد، و در این شیوه نامه اختصاراً  "کمیسیون " نامیده می شود .
 
[1] . اقتباس از تعاریف مندرج در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصوب 19/12/1380 و آئین نامه اجرایی آن.

اهداف  
1. استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه‌گذاری و مشارکت.
2. فراهم آوردن زمینه و بستر  مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی  در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت.
3. افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌ها.
4. به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهری .
5. شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ .
6. اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها .
7. فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری.
8- تلاش جهت کاهش تصدی گری شهرداری.
9-تلاش جهت افزایش سرانه های عمومی و خدماتی .

عناوین و زمینه های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت
 1.  سرمایه گذاری و مشارکت در احداث مسکن ارزان قیمت و اجرای پروژه های  مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، اداری ، فرهنگی و عمومی با اولویت  بافت های فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی و مطالعه ، طراحی و اجرای پروژه هاو طرحهای مذکور
 2. ارائه خدمات آماده سازی روبنایی و زیر بنایی ، احداث تجهیزات و تاسیسات شهری .
 3. امور مربوط به احداث ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری ، احداث شهربازی و کلیه اماکن عمومی در پارکها و فضاهای سبز و جنگلی
 4. احداث و بهره برداری ازکارخانجات و کارگاههای تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی
 5. احداث و بهره برداری از سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری و برون شهری  .
 6. احداث کارخانجات و کارگاههای مرتبط با مدیریت پسماندهای شهری .
 7. مطالعه ، طراحی و اجرای طرحهای حفاظت از محیط زیست و کاهش و رفع آلودگیهای زیست محیطی.
 8. اجراء و نظارت بر طرحها و پروژه های خدمات شهری شهرداری و سازمانهای وابسته .
 9. طراحی ، اجراء و  نظارت بر طرحهای زیباسازی ، مبلمان شهری ، نورپردازی و تابلوهای تبلیغاتی .
 10. طراحی ، اجراء ، نظارت و بهره برداری از طرحهای گردشگری ، میراث فرهنگی و بافتها و بناهای تاریخی .
 11. برنامه ریزی در جهت مشارکت ، جذب و جلب سرمایه گذاران داخلی – بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
 12. برنامه ریزی جهت مشارکت در تاسیس مؤسسات مالی – اعتباری و بنگاههای واسطه پولی و بیمه ها و صندوق ها و بنگاههای قابل عرضه در بازار بورس مطابق با قوانین مربوطه .
 13. برنامه ریزی جهت استفاده از منابع مالی مجاز از جمله فاینانس ، انتشار اوراق مشارکت ، اخذ وام و مشارکت بانکها و موسسات مالی جهت اجرای طرحهای توسعه شهری .
 14. ایجاد زیرساختها و تامین امکانات لازم جهت ارائه خدمات عمومی شهر الکترونیک ، شهروند الکترونیک و شهرداری الکترونیک.
تبصره - شهرداری می‌تواند عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی ، امتیازات و سایر مطالبات خود از شهروندان و تجهیزات و ابنیه و زمین و املاک اختصاصی خود را به روش مشارکتی و به عنوان آورده شهرداری منظور نماید..


روش انتخاب سرمایه‌گذار
انتخاب سرمایه گذار و مشارکت کننده به سه روش امکان پذیر است .

الف-1 : به روش فراخوان عمومی برای کلانشهر و مراکزاستانها بدین شرح :
 1. آگهی فراخوان یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار باید منتشر گردد.
 2. نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات.
 3. مدت و محل و تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار ‌یا خدمت کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
 4. تصریح این که بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
 5. مدت قبول پیشنهادها.
 6. محل تسلیم پیشنهادها.
 7. میزان سپرده شرکت در فراخوان به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه‌ پیشنهاد تسلیم شود.
 8. میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
 9. حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده فراخوان و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
 10. روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در هیأت عالی
 11. محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
 12. تصریح این نکته که شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف هیأت عالی ‌می‌باشد.
تبصره 1- در صورتی که شروط فراخوان که طبق موارد فوق الذکر باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و  مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و‌تصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با‌ قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
تبصره 2- هیأت عالی مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد و در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،‌در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
تبصره 3- در صورتیکه در مدت مقرر ،‌ پیشنهادی نرسیده باشد هیأت عالی می تواند فراخوان را تجدید نماید و در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد ،‌هیأت عالی تشکیل می شود و پیشنهاد های رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد رسیدگی و بدین شرح اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
در صورتیکه به نظر هیأت عالی ،‌بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد هیأت عالی پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده فراخوان اعلام خواهد نمود در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند که فراخوان تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه در هیأت مطرح گردد.
الف -2 به روش فراخوان عمومی برای سایر شهرداریها بدین شرح :
 1. آگهی فراخوان در دو  نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار ( رئیس هیات عالی )‌ حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با شرح طرح منتشر می گردد.
 2. مدت انجام کار،مهلت قبول پیشنهادات ،محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادها
 3. دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد و اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی
 4. ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
 5. ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است
 6. ذکر اینکه هیات عالی  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است ،‌ضروری می باشد.
 7. هیات عالی  باید در وقت مقرر در آگهی فراخوان که قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتیکه آنها از سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد. و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر بود فراخوان را تمدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید در فراخوان مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهاد ها کمتر از سه فقره باشد هیات عالی  پیشنهاد ها را باز و مورد رسیدگی و     ترتیب اثر قرار خواهد داد هیات عالی  مکلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .
 8. پیشنهادات در دو بسته جداگانه تحویل دبیرخانه حوزه سرمایه گذاری شده که پاکت (الف) حاوی مشخصات کامل و سوابق و شناسه توانمندی سرمایه گذار در سرمایه گذاری طرح مورد نظر می باشد که در صورت تأیید توسط هیات عالی ،‌پاکت دوم یا (ب) که پیشنهاد مالی و طرح فنی و اقتصادی باشد بازگشایی می شود.
 
ب : ‌به روش فراخوان محدود برای کلیه شهرداریها که با ارسال دعوتنامه خواهد بود :
فراخوان محدود به تصویب هیات عالی  تعیین می شود.
حداقل تعداد افراد جهت ارسال دعوتنامه سه نفر تعیین می شود. هیات عالی  می بایست در ارسال دعوتنامه ، تاریخ تشکیل جلسه و بازگشایی پیشنهادات را قید نماید ، بهر حال از تاریخ ارسال دعوتنامه تا اعلام نتیجه نباید از پانزده روز تجاوز نماید.
 
ج : به روش ترک فراخوان :
در مواردیکه انجام طرح به  روش های فوق به تشخیص و طبق گزارش توجیهی هیات عالی  میسر و به مصلحت نباشد در این صورت با توجه به مبلغ مشارکت و آورده شهرداری و با رعایت ترتیبی که هیات عالی  معین  می نماید به ترتیب ذیل خواهد بود  :
 1. در شهرداریهای شهر های کلان شهر ها و مراکز استان مطابق مقررات ترک تشریفات مناقصه مندرج در آئین نامه معاملات شهر داری تهران
 2. در سایر شهرداریها مطابق مقررات ترک تشریفات مناقصه مندرج در آئین نامه  مالی شهرداریها.
 
تبصره یک : در سه روش فوق در خصوص آورده طرفین بدین شرح اقدام خواهد شد:
 1. در حالت الف و ب چنانچه  آورده شهرداری شامل زمین ،هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات باشد . بهای زمین بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بعنوان قیمت پایه در فراخوان اعلام خواهد شدو هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و سایر امتیازات نیز بر اساس توافق تعیین می گردد و هزینه های احداث توسط سرمایه گذار در قیمت های پیشنهادی مشخص خواهد شد. و بعد از انتخاب سرمایه گذار نسبت سهم الشرکه طرفین بر اساس آورده ها که به تصویب هیات عالی خواهد رسید تعیین می گردد. در این حالت انتقال مالکیت زمین و امتیازات بعد از هر مرحله با رعایت صرفه و صلاح شهرداری مقدور خواهد بود .
 2. در حالت ج آورده شهرداری در خصوص هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات مشابه بند یک  تعیین خواهد شد و بهای زمین بر اساس قیمت روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی داد گستری با حفظ مالکیت شهرداری و هزینه احداث نیز بر اساس توافق طرفین که به تصویب هیات عالی رسیده باشد خواهد بود
 
تبصره 2: ‌در حالتی که  آورده شهرداری فقط هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات  باشد  و آورده سرمایه گذار هزینه های احداث  و زمین باشد انجام توافق بدون فراخوان بوده و هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و سایر امتیازات  و هزینه احداث بر اساس فهرست بها (چنانچه کار یا خدمت در فهرست بها پیش بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا خدمت مورد نظر از طرف واحد فنی با موافقت سرمایه گذار و تصویب هیات عالی  تعیین خواهد شد) و بهای زمین براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از تصویب  هیات عالی نسبت سهم الشرکه طرفین از پروژه مشخص خواهد شد. 
تبصره 3:در موضوعاتی که در این شیوه نامه حکمی تعیین نشده ،آیین نامه مالی و معاملاتی ذیربط مبنای عمل خواهد بود

روش اجرا و نظارت
موارد و نکات زیر باید در متن قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت ذکر شده و رعایت شود، سایر موارد تابع توافق و تفاهم طرفین قرارداد می باشد:
1-مشخصات طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی آنها
2-موضوع قرارداد و نحوه اجرای آن
3-مبلغ قرارداد،تعیین سهم طرفین و نحوه تقسیم منافع حاصل از قرارداد
4-مدت اجرای قرارداد، مراحل و زمانبندی آن
5-تعهدات طرفین و امور و اقداماتی که بر عهده هر یک از طرفین می باشد.
6-تعیین طرف قرارداد به عنوان طرف متعهد در پرداخت کسور قانونی از قبیل مالیات، عوارض و بیمه متعلقه به قرارداد.
7-خسارات ناشی از خودداری یا تاخیر در انجام تعهدات و یا کاستی در انجام تعهدات برای هر یک از طرفین تعهد
8-شرایط فسخ قرارداد و فرآیند آن

 


منبع : زیرپرتال دفتر امور شهری
تعداد بازدیدها : ۱۸۰
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟

بازدید امروز ۱۱۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۶۴ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۲۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۴۷۵۴۶ نفر
تعداد کاربران مهمان ۴۵ نفر
آماربازدیدکنندگان