علیرضا خادم پیر
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

گروه مالی و بودجه

شرح وظایف گروه بودجه و مالی

1. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(12 در هزار حقوق گمرکی)

2. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.(سوخت)

3. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات سهم استان از محل منابع و عوارض قانونی متمرکز در سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور. ( سایر)

4. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.شورای برنامه ریزی

5. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع اعتبارات مربوط به امور فرهنگی

6. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع ماده 10 (خشکسالی) بودجه کل کشور

7. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی.موضوع ماده 180 برنامه پنج ساله پنجم

8. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات و وجوه حاصل از اجرای ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی

9. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات از محل ماده 123 قانون برنامه به حساب شهرداریها از طریق سازمان امور مالیاتی و اداره ارزش افزوده

10. پیگیری تخصیص و واریز تخصیص ها به حساب شهرداریها از طریق ذیحسابی و انجام مکاتبات فی مابین.

11. پیگیری تخصیص و واریز اعتبارات موضوع ماده 12 (ستاد بحران ) بودجه کل کشور

12. تهیه و تنظیم جداول توزیع اعتبار بر اساس شاخصهای قانونی با لحاظ سیاستها و راه بردهای مدیران استان و پیگیری فرایند توزیع تا مرحله واریز به حساب شهرداریها.

13. بررسی و اظهار نظر در خصوص بودجه شهرداریها

14. بررسی و اظهار نظر در خصوص متمم و اصلاح بودجه شهرداریها

15. بررسی و اظهار نظر در خصوص تفریغ بودجه شهرداریها

16. اطلاع رسانی لازم در خصوص میزان و موضوع اعتبار واریزی از طریق مکاتبه و سایر وسایل ارتباطی به شهرداریها.

17. کنترل بودجه مصوب شهرداریها در سامانه بودجه واقع در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور

18. جمع آوری اطلاعات مالی شهرداریها از طریق شبکه و سرور گروه و تهیه گزارشات مدیریتی

19. تهیه و تنظیم گزارشها مورد نیاز مدیریتی

20. ثبت عملیات ریز واریزی به شهرداریها و تهیه گزارش مربوطه برای ارسال سازمان شهرداریها و شهرداریها کشور

21. تنظیم چارچوب برنامه جامع اعتبارات عمرانی برای بازه زمانی حداقل دو سال و اعلام مراتب جهت رعایت شهرداریها و شوراهای اسلامی و دست اندرکاران محلی و شهرستانی و اطلاع رسانی به آنها و اخذ اطلاعات مورد نیاز.

22. بررسی و ممیزی اسناد و مدارک مثبته در مورد هزینها های اعتبارات تخصیصی از محل اعتبارات ردیف بودجه عمومی کشور و اعلام موارد مورد نیاز به واخواهی در موارد وجود ایراد و نقص.

23. تنظیم مجوز لازم برای معاملات موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها .

24. بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری

25. پیگیری وصول عوارض موضوع کمسیون های مواد 100 و 77 شهرداری از سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی

26. تدوین فرمهای استاندارد مورد نیاز شهرداریها و برنامه‌ریزی سازوکار اجرایی آن.

27. پاسخگویی کارشناسی به مکاتبات و تماسهای تلفنی و مراجعه حضوری در خصوص مسائل بودجه و مالی و اعتبار برای کلیه مخاطبین و مراجعین تا سطح کارشناسان و مسوولین دوایر و ... شهرداریها.

28. تنظیم قراردادهای آموزشی و پژوهشی وفق آیین نامه ها و قوانین و مقررات جاری و ساری کشور و مراتب را جهت تایید و تنفیذ مقامات مسوول ارایه و کنترل و نظارت مالی بر قراردادهای تنظیمی و تنظیم گزارشات مربوطه بصورت مکتوب.

29. برگزاری دوره آموزشی ویژه مسوولین مالی و مطلع نمودن آنان از آخرین دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات آنان.

30. تدوین بسته های آموزشی ویژه مالی و بودجه و اعتبار در هر سال حداقل یک سری و ارسال آن جهت استفاده دست اندرکاران مربوطه.

31. شناسایی نیازهای آموزشی مالی و معاملاتی مدیران و مسوولین شهرداری و مراتب را از طریق کارشناسی آموزشی جهت ارایه آموزش.

32. پیگیری در خصوص انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی ، در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش و سایر موضوعات جمعی شهرداریها

33. پرداخت و واریز وجه به حساب سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی جهت انجام امور عمومی و آموزش توسط شهرداریها

34. ساماندهی و مدیریت منابع انسانی حوزه مالی و بودجه و اعتبار شهرداریها جهت کسب حداکثر بهره وری از منابع انسانی و اصلاح و جابجایی در صورت تشخیص جریان سوء مالی از مجاری قانونی

35. تدوین ساز و کار لازم برای تعهد و تضمین مدیران و دست اندرکاران شهری که وجوه و اموال عمومی و شهرداری در اختیار آنان قرار میگیرد و تعبیه فرایند اجرایی آن.

36. تشکیل پرونده و گردآوری مدارک پرسنلی مدیران مالی شهرداریها و حسابداران

37. برنامه ریزی و تدوین ساز و کار مناسب جهت اجرای ماده 44 آیین نامه مالی شهرداریها موضوع رسیدگی و ممیزی و حسابرسی شهرداریها و برنامه ریزی برای حسابرسی داخلی شهرداریها.

38. تهیه و تنظیم گزارش در صورت اعلام مراتب تخلف و سوء جریان مالی شهردار ، کارکنان شهرداریها و اعضای شوراهای اسلامی با هماهنگی مدیر کل و پیگیری تا استیفای حقوق عمومی.

39. کنترل لازم بر کلیه حسابهای شهرداریها و جریانهای مالی مورد واقع در شهرداری و تنظیم و ابلاغ ساز و کارهای لازم برای انجام آن.

40. برنامه ریزی جهت برقراری انضباط مالی و کنترل درآمدهای عمومی سطح شهرداری و جلوگیری از اختفا و تهاتر مستقیم درآمدها و هزینه ها از طریق ایجاد سامانه خدمات شهرداری و اخذ کد رهگیری برای پروانه های ساختمانی و ممیزی و ...

41. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شهرداری ها و سازمانهای وابسته به شهرداریها.

42. برنامه ریزی جهت ساماندهی امور مالی شوراهای اسلامی شهر.

43. شرکت در جلسات کارشناسی و ارایه نقطه نظرات کارشناسی در دفتر مدیریت

44. برگزاری جلسات و کارگروهای کارشناسی جهت افزایش و ارتقای سطح درآمد شهرداریها و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسی خارج از سیستم.

45. برنامه ریزی و پیگیری تدوین و تنظیم دستورالعمل ، راهنما و تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداریها و شوراهای اسلامی.

46. برنامه ریزی و پیگیری تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای افزایش بهره‌وری و استفاده مناسب از ابزار و ماشین آلات شهرداریها .

47. ارایه پیشنهادات و موانع قانونی و بخشنامه ای و اخذ نظریه حقوقی از مبادی مربوطه

48. ایجاد سامانه اطلاع رسانی و پست الکترونیکی اختصاصی گروه جهت تسهیل در امر ارسال و دریافت اطلاعات مالی.

49. تدوین سازو کار تامین و پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر تحمیلی، هزینه های ضروری ، هزینه های متمرکز ، هزینه های ستادی و ... بابت خدمات به شهرداریها و شوراها و قشر شهری و اخذ تایید مقامات مسوول.

50. برنامه ریزی و پیگیری یکپارچه سازی کدینگ مالی شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری

51. برنامه ریزی و پیگیری تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مالی و سایر تجهیزات

52. برنامه ریزی و پیگیری یکسان سازی حسابهای شهرداریها

53. برنامه ریزی و پیگیری تنظیم تفاهم نامه با بانک های عامل شهرداریها به نوعی که حدکثر خدمات را به جامعه شهری و شهرداریها ارایه نماید.

54. برنامه ریزی و پیگیری اخذ امتیازات و تسهیلات ناشی از رسوب وجوه شهرداریها از بانکهای عامل و توزیع آن برابر شاخصهای قانونی و سیاستها و راهبردهای ابلاغی.

55. برنامه ریزی جهت انجام خدمات جامع بیمه مسولیت مدنی و خسارت شهرداری و پیگیری اجرای تعهدات شرکت بیمه

56. نظارت بر انعقاد قراردادهای مالی شهرداریها با اشخاص حقیقی یا حقوقی و پیمانکاران

57. بررسی نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری به اشخاص حقوقی و حقیقی و انطباق آن با آئین­نامه معاملات شهرداری و سایر مقررات مربوط (بند 26 ماده 71 قانون شوراها)

58. بازرسی مستمر از شهرداریها به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی، استخدامی ، حقوقی و ... و ارائه راهکارها و خدمات مشاوره‌ای به شهرداریها و در صورت لزوم تذکر قانونی به آنها حسب مورد

59. محاسبه و تایید فوق العاده عمران و پاداش شهرداران با رعایت آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران

60. نیازسنجی و توزیع ماشین آلات بین شهرداریهای استان که از محل وجوه متمرکز قانون تجمع عوارض و سایر منابع خریداری می­گردد . با رعایت سیاستهای تدوین شده -بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه­های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

61. صدور دستورالعملهای لازم به شهرداریها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرحهای عمرانی از نظر مالی واعتباری

62. بررسی نیازهای مالی شهرداریها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها

63. اظهار نظر در مورد واگذاری و فروش اموال منقول ، غیرمنقول و اراضی شهرداری با رعایت قانون و ابلاغ دستورالعملهای مربوط

64. اولویت شهری شهرها بمنظور ایجاد تأسیسات حفاظتی (ساماندهی مسیلها) و تخصیص اعتبارات لازم از محل منابع مربوطه

65. بررسی گزارشات مالی ماهیانه و نظارت بر حسابرسی سالیانه شهرداریها و اعلام نتایج به مراجع ذیربط حسب مورد

66. بررسی بودجه ، اصلاح ، متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداریها ، موسسات وابسته و شوراهای اسلامی شهرها و انطباق آن با آئین نامه مالی شهرداری (بند 12 ماده 71 قانون شهرداریها)

67. بررسی تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مناقصه شهرداریها و سازمانهای وابسته و ترک تشریفات مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد و یا قبول آنها براساس مقررات مالی شهرداریها

 

   
    دستور العمل نحوه انتشار اوراق مشارکت
    فرم تحویل وتحول
    جدول امتیاز بندی سیستم جامع اداری مالی
    بخشنامه مهم شماره۳۸۱۵۱/۴۲/۳۸
    بخشنامه مهم شماره۴۱۰۹۷/۴۲/۳۸
    بودجه شورا
    چک لیست کنترل و رعایت تنظیم بودجه
    دستورالعمل کاری تبصره ۷ ماده ۱۷
    وضعیت اعتبارات سال ۹۱
    فرم مشخصات و وضعیت مسوولین مالی
    ابلاغ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری ها
    گزارش حسابرسی
    موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی
    اصل ۴۴
    نامه پرداخت الکترونیک قبوض
    فایل پرداخت قبوض
    شیوه نامه و فایل های مربوط به دریافت کد سه رقمی پرداخت الکترونیکی شهرداری ها
    بخشنامه بودجه شهرداری ها سال ۱۳۹۳


منبع : دفتر امور شهری
۸۹۰۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان