علیرضا خادم پیر
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

    .
۱۳۹۷/۰۱/۱۵

امور سرمایه گذاری - روش انتخاب سرمایه‌گذار

انتخاب سرمایه گذار و مشارکت کننده به سه روش امکان پذیر است .

الف-1 : به روش فراخوان عمومی برای کلانشهر و مراکز استانها  :
 1. آگهی فراخوان یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار باید منتشر گردد.
 2. نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات.
 3. مدت و محل و تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار ‌یا خدمت کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
 4. تصریح این که بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
 5. مدت قبول پیشنهادها.
 6. محل تسلیم پیشنهادها.
 7. میزان سپرده شرکت در فراخوان به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شهرداری در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه‌ پیشنهاد تسلیم شود.
 8. میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
 9. حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده فراخوان و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
 10. روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در هیأت عالی
 11. محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
 12. تصریح این نکته که شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف هیأت عالی ‌می‌باشد.
تبصره 1- در صورتی که شروط فراخوان که طبق موارد فوق الذکر باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و  مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و‌تصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با‌ قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
تبصره 2- هیأت عالی مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد و در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،‌در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
تبصره 3- در صورتیکه در مدت مقرر ،‌ پیشنهادی نرسیده باشد هیأت عالی می تواند فراخوان را تجدید نماید و در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد ،‌هیأت عالی تشکیل می شود و پیشنهاد های رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد رسیدگی و بدین شرح اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 4-در صورتیکه به نظر هیأت عالی ،‌ بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد هیأت عالی پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده فراخوان اعلام خواهد نمود در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند که فراخوان تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه در هیأت مطرح گردد.
الف -2 به روش فراخوان عمومی برای سایر شهرداریها  :
 1. آگهی فراخوان در دو  نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار ( رئیس هیات عالی )‌ حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با شرح طرح منتشر می گردد.
 2. مدت انجام کار،مهلت قبول پیشنهادات ،محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادها
 3. دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد و اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی
 4. ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
 5. ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است
 6. ذکر اینکه هیات عالی  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است ،‌ضروری می باشد.
 7. هیات عالی  باید در وقت مقرر در آگهی فراخوان که قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتیکه آنها از سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد. و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر بود فراخوان را تمدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید در فراخوان مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهاد ها کمتر از سه فقره باشد هیات عالی  پیشنهاد ها را باز و مورد رسیدگی و     ترتیب اثر قرار خواهد داد هیات عالی  مکلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .
 8. پیشنهادات در دو بسته جداگانه تحویل دبیرخانه حوزه سرمایه گذاری شده که پاکت (الف) حاوی مشخصات کامل و سوابق و شناسه توانمندی سرمایه گذار در سرمایه گذاری طرح مورد نظر می باشد که در صورت تأیید توسط هیات عالی ،‌پاکت دوم یا (ب) که پیشنهاد مالی و طرح فنی و اقتصادی باشد بازگشایی می شود.
 
ب : ‌به روش فراخوان محدود برای کلیه شهرداریها که با ارسال دعوتنامه خواهد بود : 
فراخوان محدود به تصویب هیات عالی  تعیین می شود.
حداقل تعداد افراد جهت ارسال دعوتنامه سه نفر تعیین می شود. هیات عالی  می بایست در ارسال دعوتنامه ، تاریخ تشکیل جلسه و بازگشایی پیشنهادات را قید نماید ، بهر حال از تاریخ ارسال دعوتنامه تا اعلام نتیجه نباید از پانزده روز تجاوز نماید.
 
ج : به روش ترک فراخوان : 
در مواردیکه انجام طرح به  روش های فوق به تشخیص و طبق گزارش توجیهی هیات عالی  میسر و به مصلحت نباشد در این صورت با توجه به مبلغ مشارکت و آورده شهرداری و با رعایت ترتیبی که هیات عالی  معین  می نماید به ترتیب ذیل خواهد بود  :
 1. در شهرداریهای شهر های کلان شهر ها و مراکز استان مطابق مقررات ترک تشریفات مناقصه مندرج در آئین نامه معاملات شهر داری تهران
 2. در سایر شهرداریها مطابق مقررات ترک تشریفات مناقصه مندرج در آئین نامه  مالی شهرداریها.
 
تبصره 1 : در سه روش فوق در خصوص آورده طرفین بدین شرح اقدام خواهد شد:
 1. در حالت الف و ب چنانچه  آورده شهرداری شامل زمین ،هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات باشد . بهای زمین بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بعنوان قیمت پایه در فراخوان اعلام خواهد شدو هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و سایر امتیازات نیز بر اساس توافق تعیین می گردد و هزینه های احداث توسط سرمایه گذار در قیمت های پیشنهادی مشخص خواهد شد. و بعد از انتخاب سرمایه گذار نسبت سهم الشرکه طرفین بر اساس آورده ها که به تصویب هیات عالی خواهد رسید تعیین می گردد. در این حالت انتقال مالکیت زمین و امتیازات بعد از هر مرحله با رعایت صرفه و صلاح شهرداری مقدور خواهد بود .
 2. در حالت ج آورده شهرداری در خصوص هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات مشابه بند یک  تعیین خواهد شد و بهای زمین بر اساس قیمت روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی داد گستری با حفظ مالکیت شهرداری و هزینه احداث نیز بر اساس توافق طرفین که به تصویب هیات عالی رسیده باشد خواهد بود
 
تبصره 2: ‌در حالتی که  آورده شهرداری فقط هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات  باشد  و آورده سرمایه گذار هزینه های احداث  و زمین باشد انجام توافق بدون فراخوان بوده و هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و سایر امتیازات  و هزینه احداث بر اساس فهرست بها (چنانچه کار یا خدمت در فهرست بها پیش بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا خدمت مورد نظر از طرف واحد فنی با موافقت سرمایه گذار و تصویب هیات عالی  تعیین خواهد شد) و بهای زمین براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از تصویب  هیات عالی نسبت سهم الشرکه طرفین از پروژه مشخص خواهد شد. 
تبصره 3:در موضوعاتی که در این شیوه نامه حکمی تعیین نشده ،آیین نامه مالی و معاملاتی ذیربط مبنای عمل خواهد بود


منبع : زیرپرتال دفتر امور شهری
۱۸۰۸


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
کدام بخش زیرپرتال بیشتر مورد نظر است؟
آماربازدیدکنندگان